Stanowisko pracy d/s księgowości budżetowej - obsługa jednostek organizacyjnych gminy i rozliczanie dotacji

 prowadzi:

  Pani Katarzyna Padzik
  tel. 25 757 20 90 wew. 29


Do zakresu działania stanowiska pracy ds.księgowości budżetowej - obsługa jednostek      organizacyjnych gminy i rozliczania dotacji należy:

1)  prowadzenie ksiąg rachunkowych, wstępna kontrola oraz dekretacja dowodów księgowych, sporządzanie planów finansowych dla Zespołu Szkół w Siennicy,

2)    prowadzenie spraw związanych z wynagrodzeniem pracowników Zespołu Szkół
  w Siennicy:

a) sporządzanie list płac pracowników, umowy zlecenia, umowy o dzieło,  prowadzenie kart wynagrodzeń,

b)  kompletowanie dokumentacji do wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego,

c) dokonywanie naliczeń oraz prowadzenie rozliczeń w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,

d) sporządzanie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia,

e)   wydawanie zaświadczeń Rp-7,

f)   dokonywanie potrąceń podatku dochodowego od osób fizycznych i prowadzenie rozliczeń z tego tytułu z Urzędem Skarbowym, sporządzanie   PIT-ów,

g) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół w Siennicy,

h) prowadzenie księgowości w zakresie wyżywienia w stołówce szkolnej Zespołu Szkół w Siennicy,

3)   sprawdzanie czy wszystkie zapisy w raportach kasowych  są zgodne z dołączonymi dowodami przychodowymi i rozchodowymi, a raporty kasowe prawidłowo podsumowane z zachowaniem ciągłości sald,

4)  sporządzanie sprawozdań i ich analiz, dokonywanie wyceny aktywów i pasywów  i ustalanie wyniku finansowego, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu, bilans,

5)  prowadzenie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami, z Urzędem Skarbowym, z ZUS-em, z pracownikami, 

6)   prowadzenie syntetyczne ewidencji  środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialno-prawnych, amortyzacji, uzgadnianie z księgowością analityczną , sporządzanie sprawozdań  w tym zakresie

7)   terminowe przygotowywanie do wypłaty gotówkowej i przelewem faktur i rachunków, delegacji służbowych oraz innych dokumentów przez sprawdzenie ich pod względem formalno-rachunkowym oraz stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

8)  windykacja  należności oraz prowadzenie spraw egzekucji administracyjnej  w zakresie zadań wykonywanych przez stanowisko,

9)    rozliczanie udzielanych przez gminę dotacji, sporządzanie sprawozdań,

10)  wykonywanie czynności kontrolnych zleconych przez Wójta,

11)  wystawianie dowodów księgowych  wewnętrznych i zewnętrznych,   

12)  zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenie  ewidencji i rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług VAT dla Zespołu Szkół w  Siennicy,  uzgadnianie podatku naliczonego i należnego VAT,   comiesięczne rozliczanie podatku VAT oraz pilnowanie terminowości składania deklaracji cząstkowej VAT do Urzędu,

13)  współpraca ze stanowiskiem pracy ds. płac w zakresie spraw związanych
z wynagradzaniem pracowników Urzędu oraz podległych jednostek organizacyjnych   Gminy,

14)  wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu
  właściwości stanowiska.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-23 12:09:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Ryszawa Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-13 09:29:56
  • Liczba odsłon: 679
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537211]

przewiń do góry