Plan dotyczący miejscowości: Grzebowilk, Nowa Pogorzel, Dąbrowa, Borówek, Nowe Zalesie, Chełst, Zalesie, Kośminy

z wyłączeniem ustaleń,  których nieważność stwierdzono w Rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Mazowieckiego


Uchwała Nr XXIX.0007.213.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Grzebowilk, Nowa Pogorzel, Dąbrowa, Borówek, Nowe Zalesie, Chełst, Zalesie, Kośminy


poniżej tekst rozstrzygnięcia nadzorczego do stosowania przy określaniu ustaleń powyższej uchwały


Rozstrzygnięcie nadzorcze

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXIX.0007.213.2017 Rady Gminy w Siennicy z 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Grzebowilk, Nowa Pogorzel, Dąbrowa, Borówek, Nowe Zalesie, Chełst, Zalesie, Kośminy, w zakresie ustaleń:

- § 6 ust. 2 pkt 5 uchwały oraz w części graficznej w zakresie, w jakim błędnie zalicza do elementów informacyjnych strefę oddziaływania od linii elektroenergetycznej 110 kV;

- § 9 uchwały, w odniesieniu do terenów: upraw polowych z możliwością lokalizacji zabudowy zagrodowej (R), łąk i pastwisk (RŁ), zabudowy zagrodowej (RM), lasów (ZL) i zalesień (ZLZ);

- § 11 pkt 7 uchwały, w zakresie sformułowania: "(...), w której obowiązuje zasada przeprowadzenia na warunkach określonych w przepisach odrębnych, archeologicznych badań ratowniczych, wyprzedzających zamierzone inwestycje i obejmujących inwestorski nadzór archeologiczny przy wszystkich robotach ziemnych związanych z inwestycją (...)";

- § 14 ust. 2 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania: "(...), przy czym dla drogi oznaczonej symbolem 1KDG wyłącznie za zgodą zarządcy drogi (...)";

- § 22 pkt 3 uchwały, w zakresie stref oddziaływania od LN 15 kV;

- § 22 pkt 4 lit. b uchwały;

- § 28 pkt 5 lit. a uchwały, w odniesieniu do wysokości zabudowy usługowej z wyłączeniem budynków i urządzeń służących wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, a także budynków i urządzeń służących bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;

- § 28 pkt 5 lit. a uchwały, w odniesieniu do wysokości zabudowy mieszkaniowej innej niż budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej;

- § 31 pkt 3 lit. d uchwały, w odniesieniu do sformułowania: "(...) powierzchni terenu (...)";

- § 33 pkt 3 lit. c uchwały, w odniesieniu do sformułowania: "(...) powierzchni działki (...)";

- § 34 pkt 6 lit. c uchwały, w odniesieniu do sformułowania: "(...) powierzchni terenu (...)";

- § 35 pkt 3 lit. c uchwały, w odniesieniu do sformułowania: "(...) powierzchni terenu (...)";

- § 39 pkt 3 lit. c uchwały, w odniesieniu do sformułowania: "(...) powierzchni terenu (...)";

- § 40 pkt 4 uchwały, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 1R, 2R, 3R, 36R i 50R;

- części graficznej, w odniesieniu do terenu położonego pomiędzy terenami oznaczonymi symbolami: 3P, 10R, 27MN, 2U i 13KDD;

- części tekstowej i graficznej, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R, 19R, 20R, 21R, 22R, 23R, 24R, 25R, 26R, 27R, 28R, 29R, 30R, 31R, 32R, 33R, 34R, 35R, 37R, 38R, 39R, 40R, 41R, 42R, 43R, 44R, 45R, 46R, 47R, 48R, 49R, 51R, 52R, 53R, 4ML, 10ML, 13ML, 19ML, 20ML, 34MN, 59MN, 64MN, 13U, 1ZPU, 2ZPU i KK;

- części graficznej w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 1R, 2R, 36R, 1ML, 23ML, 41MN, 62MN i 72MN, w zakresie w jakim dopuszcza do realizacji zabudowy w odległości do 12 m od granicy lasu.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Strzelec Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-21 15:06:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Strzelec Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-21 15:06:47
  • Liczba odsłon: 267
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541222]

przewiń do góry