Plan dotyczący miejscowości: Nowy Zglechów, Zglechów, Siodło, Świętochy, Żaków, Nowodzielnik, Żakówek, Kulki, Dzielnik, Drożdżówka, Ptaki

z wyłączeniem ustaleń,  których nieważność stwierdzono w Rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody MazowieckiegoUchwała Nr XXIX.0007.214.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Nowy Zglechów, Zglechów, Siodło, Świętochy, Żaków, Nowodzielnik, Żakówek, Kulki, Dzielnik, Drożdżówka, Ptaki


poniżej tekst rozstrzygnięcia nadzorczego do stosowania przy określaniu ustaleń powyższej uchwały


Rozstrzygnięcie nadzorcze

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXIX.0007.214.2017 Rady Gminy w Siennicy z 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Nowy Zglechów, Zglechów, Siodło, Świętochy, Żaków, Nowodzielnik, Żakówek, Kulki, Dzielnik, Drożdżówka, Ptaki, w zakresie ustaleń:

- § 9 uchwały, w odniesieniu do terenów: upraw polowych z możliwością lokalizacji zabudowy zagrodowej (R), łąk i pastwisk (RŁ), zabudowy zagrodowej (RM), lasów (ZL) i zalesień (ZLZ);

- § 11 pkt 6 uchwały, w zakresie sformułowania: "(...), w której obowiązuje zasada przeprowadzenia na warunkach określonych w przepisach odrębnych, archeologicznych badań ratowniczych, wyprzedzających zamierzone inwestycje i obejmujących inwestorski nadzór archeologiczny przy wszystkich robotach ziemnych związanych z inwestycją (...)";

- § 14 ust. 2 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania: "(...), przy czym dla drogi oznaczonej symbolem 1KDG wyłącznie za zgodą zarządcy drogi (...)";

- § 22 pkt 3 i 4 uchwały;

- § 28 pkt 5 lit. a uchwały, w odniesieniu do wysokości zabudowy usługowej z wyłączeniem budynków i urządzeń służących wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, a także budynków i urządzeń służących bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;

- § 28 pkt 5 lit. a uchwały, w odniesieniu do wysokości zabudowy mieszkaniowej innej niż budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej;

- § 31 pkt 3 lit. d uchwały, w odniesieniu do sformułowania: "(...) powierzchni terenu (...)";

- § 32 pkt 6 lit. c uchwały, w odniesieniu do sformułowania: "(...) powierzchni terenu (...)";

- § 35 pkt 2 lit. c uchwały, w odniesieniu do sformułowania: "(...) powierzchni terenu (...)";

- § 37 pkt 4 uchwały, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 12R, 13R, 18R, 20R, 30R, 52R i 53R i 58R;

- części graficznej, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 12R, 13R, 18R, 20R, 30R, 58R, 16ML, 22ML w zakresie w jakim dopuszcza do realizacji zabudowy w odległości do 12 m od granicy lasu;

- części graficznej, w odniesieniu do terenu usytuowanego na południe od granicy obszaru objętego planem oraz na północ, zachód i wschód od terenu oznaczonego symbolem 25RŁ;

- części tekstowej i graficznej, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: od 1R do 11R, od 14R do 17R, 19R, od 21R do 29R, od 31R do 51R, od 54R do 57R, od 59R do 67R, 6RM, 7RM, 46RM, 48RM, 20MN, 60MN, 10ML i 14ML.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Strzelec Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-21 15:07:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Strzelec Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-21 15:07:33
  • Liczba odsłon: 240
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536759]

przewiń do góry