Plan dotyczący miejscowości: Bestwiny, Lasomin, Kąty, Dłużew, Wólka Dłużewska, Majdan, Nowy Starogród, Starogród

z wyłączeniem ustaleń,  których nieważność stwierdzono w Rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody MazowieckiegoUchwała Nr XXIX.0007.212.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości:  Bestwiny, Lasomin, Kąty, Dłużew, Wólka Dłużewska, Majdan, Nowy Starogród, Starogród


poniżej tekst rozstrzygnięcia nadzorczego do stosowania przy określaniu ustaleń powyższej uchwały


Rozstrzygnięcie nadzorcze

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXIX.0007.212.2017 Rady Gminy w Siennicy z 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości:  Bestwiny, Lasomin, Kąty, Dłużew, Wólka Dłużewska, Majdan, Nowy Starogród, Starogród, w zakresie ustaleń:


- § 6 ust. 2 pkt 5 uchwały oraz w części graficznej w zakresie, w jakim błędnie zalicza do elementów informacyjnych strefę oddziaływania od linii elektroenergetycznej 110 kV;

- § 9 uchwały, w odniesieniu do terenów: upraw polowych z możliwością lokalizacji zabudowy zagrodowej (R), łąk i pastwisk (RŁ), zabudowy zagrodowej (RM), lasów (ZL) i zalesień (ZLZ);

- § 11 pkt 7 uchwały, w zakresie sformułowania: "(...), w której obowiązuje zasada przeprowadzenia na warunkach określonych w przepisach odrębnych, archeologicznych badań ratowniczych, wyprzedzających zamierzone inwestycje i obejmujących inwestorski nadzór archeologiczny przy wszystkich robotach ziemnych związanych z inwestycją (...)";

- § 22 pkt 3 uchwały, w zakresie stref oddziaływania od LN 15 kV;

- § 22 pkt 4 lit. b uchwały;

- § 28 pkt 5 lit. a uchwały, w odniesieniu do wysokości zabudowy mieszkaniowej, innej niż budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej;

- § 31 pkt 3 lit. d uchwały, w odniesieniu do sformułowania: "(...) powierzchni terenu (...)";

- § 33 pkt 6 lit. c uchwały, w odniesieniu do sformułowania: "(...) powierzchni terenu (...)";

- § 37 pkt 3 lit. c uchwały, w odniesieniu do sformułowania: "(...) powierzchni terenu (...)";

- § 38 pkt 4 uchwały, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 10R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 20R, 32R, 33R, 36R, 47R, 63R, 64R, 67R;

- § 40 pkt 3 uchwały, w zakresie sformułowania: "(...) za wyjątkiem inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej, niewymagających zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze (...)", w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 38RŁ, 39RŁ, 40RŁ, 41RŁ, 43RŁ, 71RŁ, 72RŁ, 85RŁ, 86RŁ, położonych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią z wyłączeniem dróg rowerowych;

- części graficznej, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 13R, 47R, 55MN, 37RM, 39RM, 2ML i 25ML, w zakresie, w jakim dopuszcza do realizacji zabudowy w odległości do 12 m od granicy lasu;

- części graficznej, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 2ML, 22ML i 45R, w zakresie, w jakim dopuszcza do zabudowy w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią;

- części tekstowej i graficznej, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 11R, 17R, 18R, 19R, 21R, 22R, 23R, 24R, 25R, 26R, 27R, 28R, 29R, 30R, 31R, 34R, 35R, 37R, 38R, 39R, 40R, 41R, 42R, 43R, 44R, 45R, 46R, 48R, 49R, 50R, 51R, 52R, 53R, 54R, 55R, 56R, 57R, 58R, 59R, 60R, 61R, 62R, 65R, 66R, 2RM, 3RM, 6RM, 29RM, 7MN, 51MN i 23ML;

- części tekstowej i graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 41MN w zakresie, w jakim dopuszcza do zabudowy w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Strzelec Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-13 08:15:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Strzelec Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-13 08:28:38
  • Liczba odsłon: 239
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537232]

przewiń do góry