- Uchwała Nr IV.0007.30.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019 r.
  w sprawie przystąpienia Gminy  Siennica do konkursu o dofinansowanie
  przedsięwzięć ze środków Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
  Wodnej w ramach programu  priorytetowego GEPARD II - transport niskoemisyjny ,
  Część 2 Strategia rozwoju  elektromobilności oraz wyrażenia zgody  na   
  przystąpienie  do realizacji projektu pod  nazwą ,,Strategia Rozwoju
  Elektromobilności na terenie Gminy Siennica"

- Uchwała Nr IV. 0007.31.2019   Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019 r.
  w sprawie przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2019 roku ".

  - Uchwała Nr IV.0007.32.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019 r.
  w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia
  zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest  Gmina Siennica, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie  pobierane przez uczelnie, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które  dofinansowanie może być przyznane.

- Uchwała Nr IV.0007.33.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019 r.
  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Siennica.

- Uchwała Nr IV.0007.34.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019 r. 
  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej 
  położonej w miejscowości Grzebowilk Gmina Siennica.

- Uchwała Nr IV.0007.35.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019 r. 
  zmieniająca Uchwałę Nr XVI.0007.119.2016 Rady gminy w Siennicy z dnia 
 12.05.2016 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Pogorzel.

 - Uchwała Nr IV.0007.36.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019 r.
  w sprawie zmian w uchwale Nr III.0007.27.2018. Rady Gminy w Siennicy z dnia  
  28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Siennicy.

- Uchwała Nr IV.0007.37.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019 r.
  w sprawie zmian w uchwale Nr III.0007.28.2018. Rady Gminy w Siennicy z dnia   
  28.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia  planów pracy stałych Komisji Rady Gminy
  w Siennicy na 2019 rok.

- Uchwała Nr IV.0007.38.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019 r.
  w sprawie udzielenia dotacji w 2019 roku na prace  konserwatorskie, restauratorskie
  lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do  rejestru zabytków lub znajdujących  się w gminnej ewidencji zabytków.

  - Uchwała Nr IV.0007.39.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019 r. 
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 
  Mińskiego.

  - Uchwała Nr IV.0007.40.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019 r. 
   w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie
  planowanego deficytu gminy w 2019 roku w związku z realizacją zadania
  inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji w gminie Siennica III etap".

 - Uchwała Nr IV.0007.41.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019 r. 
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

  - Uchwała Nr V.0007.42.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 marca 2019 r.
   w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu udzielania dotacji celowych na
   realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu
   Gminy Siennica.

 - Uchwała Nr V.0007.43.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 marca 2019 r.
   w sprawie podziału sołectwa Wojciechówka - Julianów na dwa odrębne sołectwa:
   Wojciechówka i Julianów oraz nadania statutów nowo powstałym sołectwom.

 - Uchwała Nr V.0007.44.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 marca 2019 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej
   w miejscowości Siennica, obręb stara Wieś.
 
  - Uchwała Nr V.0007.45.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 marca 2019 r.
   zmieniająca uchwałę Nr IV.0007.39.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego
   2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
   Powiatu Mińskiego.
 
  - Uchwała Nr V.0007.46.2019 Rady Gmi ny w Siennicy z dnia 28 marca 2019 r.
   zmieniająca Uchwalę Nr III.0007.23.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia
   2018 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowe j Gminy Siennica na lata
   2019 - 2025.

  - Uchwała Nr V.0007.47.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 marca 2019 r. 
   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

- Uchwała Nr V.0007.48.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII.0007.124.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy na kadencję 2018-2020

 - Uchwała Nr VI.0007.49.2019   Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 kwietnia 2019 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru  w miejscowości Boża Wola, gmina Siennica.

- Uchwała Nr VI.0007.50.2019 Rady Gminy Siennica  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w miejscowości Nowa Pogorzel, gmina Siennica.

- Uchwała Nr VI.0007.51.2019 Rady Gminy Siennica  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w miejscowości Borówek, gmina Siennica.

- Uchwała Nr VI.0007.52.2019 Rady Gminy Siennica  w sprawie przekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

- Uchwała Nr VI.0007.53.2019 Rady Gminy Siennica  zmieniająca Uchwałę Nr III.0007.22.2018 Rady Gminy w Siennicy z dn. 28.12.2018 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2019-2025.

- Uchwała Nr VI.0007.54.2019 Rady gminy Siennica  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

- Uchwała Nr VII.0007.55.2019 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy za 2018 rok

- Uchwała Nr VII.0007.56.2019 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy za 2018 rok

- Uchwała Nr VII.0007.57.2019 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Siennica wotum zaufania

- Uchwała Nr VII.0007.58.2019 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Siennica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

- Uchwała Nr VII.0007.59.2019 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Siennica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

- Uchwała Nr VII.0007.60.2019 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze

- Uchwała Nr VII.0007.61.2019 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w Gminnym Przedszkolu w Siennicy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Siennica

- Uchwała Nr VII.0007.62.2019 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Julianów i sołectwa Wojciechówka na terenie gminy Siennica

- Uchwała Nr VII.0007.63.2019 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Drożdżówka na terenie gminy Siennica

- Uchwała Nr VII.0007.64.2019 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Siennica

- Uchwała Nr VII.0007.65.2019 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy

- Uchwała Nr VII.0007.66.2019 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Siennica

- Uchwała Nr VII.0007.67.2019 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

- Uchwała Nr VII.0007.68.2019 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy udziału 1/3 w nieruchomości położonej w miejscowości Siennica

- Uchwała Nr VII.0007.69.2019 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V.0007.45.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mińskiego

- Uchwała Nr VII.0007.70.2019 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III.0007.22.2018 Rady Gminy w Siennicy  z dn. 28.12.2018 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2019-2025

- Uchwała Nr VII.0007.71.2019 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

- Uchwała Nr VII.0007.72.2019 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Gągolina na terenie gminy Siennica

- Uchwała Nr VIII.0007.73.2019   Rady Gminy Siennica w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na  ławników do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim oraz Sadu Okręgowego w  Siedlcach.

- Uchwała Nr VIII.0007.74.2019   Rady Gminy Siennica zmieniająca Uchwałę Nr III.0007.22.2018 Rady Gminy w  Siennicy z dn. 28.12.2018 r. dotyczącej  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2019-2025.

- Uchwała Nr VIII.0007.75.2019   Rady Gminy Siennica w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

- Uchwała Nr IX.0007.76.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 08 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III.0007.22.2018 Rady Gminy w Siennicy z dn. 28.12.2018 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2019-2025

- Uchwała Nr IX.0007.77.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

- Uchwała Nr IX.0007.78.201 9 Rady Gminy w Siennicy z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi

- Uchwała Nr IX.0007.79.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi

- Uchwała Nr IX.0007.80.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 221161W poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie gminy Siennica

- Uchwała Nr IX.0007.81.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Siennica obręb Stara Wieś

- Uchwała Nr IX.0007.82.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad nieodpłatnego nabywania na własność Gminy Siennica nieruchomości stanowiących działki pod komunikację ogólnodostępną

- Uchwała Nr IX.0007.83.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy

- Uchwała Nr IX.0007.84.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Techniku wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy w pięcioletnie Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy

- Uchwała Nr IX.0007.85.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siennica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

- Uchwała Nr IX.0007.86.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji  o kandydatach na ławników

Uchwała Nr X.0007.87.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III.0007.22.2018 Rady Gminy w Siennicy z dn. 28.12.2018 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2019-2025

- Uchwała Nr X.0007.88.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

- Uchwała Nr X.0007.89.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX.0007.228.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siennica na lata 2018-2022” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

- Uchwała Nr X.0007.90.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Gągolina

- Uchwała Nr X.0007.91.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 września 2019 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

- Uchwała Nr XI.0007.92.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III.0007.22.2018 Rady Gminy w Siennicy z dn. 28.12.2018 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2019-2025

- Uchwała Nr XI.0007.93.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

- Uchwała Nr XI.0007.94.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/164/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica, zmienionego Uchwałą Nr XXIII/177/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2009 roku, zmienionego Uchwałą Nr VI.0007.53.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015 roku, zmienionego Uchwałą Nr XLI.0007.308.2018 z dnia 06 września 2018 roku

- Uchwała Nr XI.0007.95.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

- Uchwała Nr XI.0007.96.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach, do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim na kadencję 2020-2023

Uchwała Nr XII.0007.97.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 października 2019 r zmieniająca Uchwałę Nr III.0007.22.2018 Rady Gminy w Siennicy z dn. 28.12.2018 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2019-2025
Uchwała Nr XII.0007.98.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 października 2019 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Uchwała Nr XII.0007.99.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 października 2019 r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica
Uchwała Nr XII.0007.100.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 października 2019 r w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Siennica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XII.0007.101.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 października 2019 r w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
-  Uchwała Nr XII.0007.102.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 października 2019 r w sprawie zmiany Rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu mińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r., Nr 124, poz. 3640)
-  Uchwała Nr XII.0007.103.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 października 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
-  Uchwała Nr XII.0007.104.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 października 2019 r w sprawie zmian w uchwale Nr III.0007.27.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28.12.2018r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Siennicy na 2019 rok, zmienionego Uchwałą Nr IV.0007.36.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19.02.2019r.
Uchwała Nr XIII.0007.105.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru w 2020 roku

- Uchwała Nr XIII.0007.106.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok  

- Uchwała Nr XIII.0007.107.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok

- Uchwała Nr XIII.0007.108.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Siennica

- Uchwała Nr XIII.0007.109.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok  

- Uchwała Nr XIII.0007.110.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siennica na lata 2020-2022  

- Uchwała Nr XIII.0007.111.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Siennica na lata 2020-2025

- Uchwała Nr XIII.0007.112.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Grzebowilk, gmina Siennica  

- Uchwała Nr XIII.0007.113.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Pogorzel, gmina Siennica  

- Uchwała Nr XIII.0007.114.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

- Uchwała Nr XIV.0007.115.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III.0007.22.2018 Rady Gminy w Siennicy z dn. 28.12.2018 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2019-2025

- Uchwała Nr XIV.0007.116.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

- Uchwała Nr XIV.0007.117.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

- Uchwała Nr XIV.0007.118.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grzebowilk, gmina Siennica

- Uchwała Nr XIV.0007.119.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siennica

- Uchwała Nr XV.0007.120.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Borówek, gmina Siennica

- Uchwała Nr XV.0007.121.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Boża Wola, gmina Siennica

- Uchwała Nr XV.0007.122.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Nowa Pogorzel, gmina Siennica

Uchwała Nr XV.0007.123.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy

- Uchwała Nr XV.0007.124.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

- Uchwała Nr XV.0007.125.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 

Uchwała Nr XV.0007.126.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siennica

- Uchwała Nr XV.0007.127.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach programu „Erasmus+” Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pt. „Let’s write a story”

- Uchwała Nr XV.0007.128.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Siennica na rok szkolny 2019/2020

Uchwała Nr XV.0007.129.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica

- Uchwała Nr XV.0007.130.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr III.0007.22.2018 Rady Gminy w Siennicy z dn. 28.12.2018 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2019-2025

- Uchwała Nr XV.0007.131.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

- Uchwała Nr XV.0007.132.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2019 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

- Uchwała Nr XV.0007.133.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2020 – 2029

  • Uchwała Nr Si.92.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2020 r.

- Uchwała Nr XV.0007.134.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

  • Uchwała Nr Si.93.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2020 r.

- Uchwała Nr XV.0007.135.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Siennicy na 2020 rok

- Uchwała Nr XV.0007.136.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy na 2020 rok


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Andruk
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-26 15:00:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Ryszawa Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-11 13:50:29
  • Liczba odsłon: 1094
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536984]

przewiń do góry