Zgłaszanie kandydatów na ławników do sądów na kadencję 

w latach 2020-2023

  W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym 
w Mińsku Mazowieckim i Sądzie Okręgowym w Siedlcach, Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach zwrócił się do Rady Gminy z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- do Sądu Okręgowego w Siedlcach (Wydział Cywilny) - 1 ławnik,

- do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim (Wydział Rodzinny) – 1 ławnik.

 

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)    jest nieskazitelnego charakteru,

3)    ukończył 30 lat,

4)   jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

5)    nie przekroczył 70 lat,

6)      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)    posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

 

Ławnikami nie mogą być:

1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)    duchowni,

7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)    funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)    radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa   z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.  

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.

 

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

-      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby,

-      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

-      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

-      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

-      dwa zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

 

Zgodnie z art. 162 § 7 USP koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa, w związku z tym osoba kandydat musi zgłosić się do podmiotu zgłaszającego o wydanie oświadczenia.

 

Zgodnie z art. 167 § 7a USP koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Zgodnie z art. 162 § 8 USP koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019 roku.

 

Wzory kart zgłoszeń kandydata na ławnika dostępne są w:
- Biurze Rady Gminy w Siennicy,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy www.ugsiennica.pl  

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników będą  przyjmowane w Biurze Rady Gminy (pokój nr 13)   do dnia 30 czerwca 2019 r. w godzinach urzędowania.


I nformacja o sposobie pobrania wydruku komputerowego ze strony Krajowego Rejestru Sądowego bez ponoszenia opłaty przez kandydata

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

Oświadczenie kandydata na ławnika

Oświadczenie kandydata na ławnika

Oświadczenie pierwszej osoby umieszczonej na liście

Uchwała Nr XI.0007.95.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Uchwała Nr XI.0007.96.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach, do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim na kadencję 2020-2023

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Andruk
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-04 13:51:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Ryszawa Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-03 08:55:52
  • Liczba odsłon: 210
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536954]

przewiń do góry