- Zarządzenie Nr RO.120.1.2020 Wójta Gminy Siennica z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.
Zarządzenie Nr RO.0050.1.2020   Wójta Gminy Siennica z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica 2020 r.
Zarządzenie Nr OK.0050.2.2020  Wójta Gminy Siennica z dnia 02 stycznia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.
Zarządzenie Nr RO.0050.3.2020 Wójta Gminy Siennica z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Siennica w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz ustalenia regulaminu pracy tej komisji
-    Zarządzenie Nr RO.0050.4.2020   Wójta Gminy Siennica z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy w Siennicy na 2020 r.
Zarządzenie Nr RO.0050.5.2020   Wójta Gminy Siennica z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Siennica uprawnień w zakresie zaciągania w 2020 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Zarządzenie Nr RO.0050.6.2020   Wójta Gminy Siennica z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2020
Zarządzenie Nr RO.0050.7.2020   Wójta Gminy Siennica z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OK.0050.104.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
Zarządzenie Nr RO.0050.8.2020   Wójta Gminy Siennica z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Siennica na 2020 r.
Zarządzenie Nr RO.0050.9.2020   Wójta Gminy Siennica z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
- Zarządzenie Nr RO.120.3.2020 Wójta Gminy Siennica z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siennica"  oraz ustalenia regulaminu pracy tej komisji
- Zarządzenie Nr RO.0050.11.2020  Wójta Gminy Siennica z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
  - Zarządzenie Nr RO.0050.14.2020 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.
Zarządzenie Nr RO.0050.15.2020   Wójta Gminy Siennica z dnia  3 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Zarządzenie Nr RO.0050.16.2020    Wójta Gminy Siennica z dnia  3 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy oraz dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy
Zarządzenie Nr RO.0050.17.2020   Wójta Gminy Siennica z dnia  17 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.
- Zarządzenie Nr RO.0050.18.2020 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
- Zarządzenie Nr RO.0050.23.2020 Wójta Gminy Siennica z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
- Zarządzenie Nr RO.0050.27.2020 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2019 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury /Biblioteka/ za 2019 r.
                                     - Załącznik Nr 1
                                        - tabela nr 1
                                        - tabela nr 1a
                                        - tabela nr 2
                                        - tabela nr 2a
                                        - tabela nr 3
                                        - tabela nr 4
 
                                     -  Załącznik Nr 2
                                        - Zał. nr 1 do informacji o stanie mienia Gminy Siennica
                                        - Zał. nr 2 do informacji o stanie mienia Gminy Siennica
                                        - Zał. nr 3 do informacji o stanie mienia Gminy Siennica
                                        - Zał. nr 4 do informacji o stanie mienia Gminy Siennica
                                        - Zał. nr 5 do informacji o stanie mienia Gminy Siennica
                                        - Zał. nr 6 do informacji o stanie mienia Gminy Siennica
- Zarządzenie Nr RO.0050.28.2020 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
- Zarządzenie Nr RO.0050.30.2020 Wójta Gminy Siennica z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Zarządzenie Nr RO.120.6.2020  Wójta Gminy Siennica z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu  Gminy w Siennicy
Zarządzenie Nr RO.120.7.2020  Wójta Gminy Siennica z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie ustalenia liczby etatów w Urzędzie  Gminy w Siennicy
Zarządzenie Nr RO.0050.35.2020   Wójta Gminy Siennica z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ustalenia czasowej organizacji pracy Urzędu Gminy w Siennicy w związku z ogłoszeniem epidemii
Zarządzenie Nr RO.0050.43.2020 Wójta Gminy Siennica z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby  odpowiedzialnej w Urzędzie Gminy w Siennicy za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
Zarządzenie Nr RO.0050.32.2020    Wójta Gminy Siennica z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Zarządzenie Nr RO.0050.33.2020   Wójta Gminy Siennica z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Zarządzenie Nr RO.0050.34.2020   Wójta Gminy Siennica z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.
- Zarządzenie Nr RO.0050.36.2020   Wójta Gminy Siennica z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.
- Zarządzenie Nr RO.0050.45.2020   Wójta Gminy Siennica z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Siennica za 2019 rok.
- Zarządzenie Nr RO.0050.44.2020   Wójta Gminy Siennica z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy w Siennicy do wykonywania zadań w zakresie obsługi BIP
Zarządzenie Nr RO.120.9.2020   Wójta Gminy Siennica z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Siennicy. 
Zarządzenie Nr RO.0050.46.2020   Wójta Gminy Siennica-Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku.
Zarządzenie Nr RO.0050.47.2020   Wójta Gminy Siennica z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Zarządzenie Nr RO.0050.49.2020  Wójta Gminy Siennica z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Zarządzenie Nr RO.0050.51.2020  Wójta Gminy Siennica z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Zarządzenie Nr RO.0050.53.2020   Wójta Gminy Siennica z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr RO.0050.54.2020   Wójta Gminy Siennica z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr RO.0050.55.2020   Wójta Gminy Siennica z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr RO.0050.56.2020   Wójta Gminy Siennica z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr RO.0050.57.2020   Wójta Gminy Siennica z dnia 21 lipca 2020 r.  w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Żakowie od roku szkolnego 2020/2021 wyłącznie w formie elektronicznej.
Zarządzenie Nr RO.0050.58.2020  Wójta Gminy Siennica z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2020 r.
Zarządzenie Nr RO 0050.59.2020  Wójta Gminy Siennica z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Zarządzenie Nr RO 0050.60.2020  Wójta Gminy Siennica z dnia 14 sierpnia 2020 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Zarządzenie Nr RO.0050.62.2020 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022.
Zarządzenie Nr RO 0050.63.2020 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Siennica za I półrocze 2020r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2020r.
Tabela Nr 1
Tabela Nr 1a
Tabela Nr 2
Tabela Nr 2a
Tabela Nr 3
Tabela Nr 4
Tabela Nr 5
Tabela Nr 6
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
 
Zarządzenie Nr RO 0050.64.2020  Wójta Gminy Siennica z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Zarządzenie Nr RO 0050.68.2020  Wójta Gminy Siennica z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Zarządzenie Nr RO 0050.71.2020  Wójta Gminy Siennica z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Zarządzenie Nr RO 0050.73.2020  Wójta Gminy Siennica z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
- Zarządzenie Nr RO.0050.77.2020 Wójta Gminy Siennica z dnia 8 października 2020 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
                             Załącznik do Zarządzenia
- Zarządzenie Nr RO.0050.83.2020 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 października 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
- Zarządzenie Nr RO.120.19.2020 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 listopada 2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siennica" oraz ustaleniu regulaminu pracy tej komisji.
- Zarządzenie Nr RO.0050.83/A/2020 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 października 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Siennica według stanu na koniec III kwartału 2020r.
- Zarządzenie Nr RO.120.20.2020 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020r. dniem wolnym od pracy
- Zarządzenie Nr RO.120.21.2020 Wójta Gminy Siennica z dnia 1 grudnia 2020r. w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw w Urzędzie Gminy w Siennicy
- Zarządzenie Nr RO.0050.89.2020 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2021.
- Zarządzenie Nr RO.0050.91/A/2020 Wójta Gminy Siennica z dnia 23 listopada 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
- Zarządzenie Nr RO.0050.94.2020 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
- Zarządzenie Nr RO.0050.95.2020 Wójta Gminy Siennica z dnia 3 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
- Zarządzenie Nr RO.0050.96.2020 Wójta Gminy Siennica z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
- Zarządzenie Nr RO.0050.97.2020 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
- Zarządzenie Nr RO.0050.98.2020 Wójta Gminy Siennica z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
- Zarządzenie Nr RO.0050.100.2020 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
- Zarządzenie Nr RO.120.27.2020 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń w Urzędzie Gminy Siennica
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ryszawa Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-07 09:53:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Admnistrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-11 11:19:56
  • Liczba odsłon: 998
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536794]

przewiń do góry