- Uchwała Nr XVI.0007.137.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV.0007.133.2019 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27.12.2019 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2020-2029
- Uchwała Nr XVI.0007.138.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
- Uchwała Nr XVI.0007.139.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
- Uchwała Nr XVI.0007.140.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, a także ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznawane
- Uchwała Nr XVI.0007.141.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Do Europy po kwalifikacje” w ramach programu „Erasmus+” Akcja 1 – Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia
- Uchwała Nr XVII.0007.142.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siennica
- Uchwała Nr XVII.0007.143.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Siennica od Powiatu Mińskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2738W na terenie miejscowości Siennica i Gągolina
- Uchwała Nr XVII.0007.144.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Grzebowilk, gmina Siennica
- Uchwała Nr XVII.0007.145.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Żaków, gmina Siennica
- Uchwała Nr XVII.0007.146.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
- Uchwała Nr XVII.0007.147.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Siennica od Powiatu Mińskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2244W na terenie miejscowości Łękawica, Budy Łękawickie, Boża Wola
Uchwała Nr XVII.0007.148.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mińskiego
- Uchwała Nr XVII.0007.149.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV.0007.133.2019 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27.12.2019 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2020-2029
- Uchwała Nr XVII.0007.150.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
- Uchwała Nr XVII.0007.151.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVII.0007.142.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siennica
- Uchwała Nr XVII.0007.152.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siennica
- Uchwała Nr XVIII.0007.153.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 marca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV.0007.133.2019 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27.12.2019 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2020-2029
- Uchwała Nr XVIII.0007.154.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
- Uchwała Nr XVIII.0007.155.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego
- Uchwała Nr XVIII.0007.156.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów  i pożyczek
- Uchwała Nr XVIII.0007.157.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu gminy w 2020 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Nowodwór, Zalesie – zlewnia P2 Gmina Siennica” 
- Uchwała Nr XVIII.0007.158.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu gminy w 2020 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków” 
- Uchwała Nr XVIII.0007.159.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy
- Uchwała Nr XVIII.0007.160.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2020 roku”
- Uchwała Nr XIX.0007.161.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
- Uchwała Nr XIX.0007.162.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siennica
- Uchwała Nr XIX.0007.163.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica
- Uchwała Nr XIX.0007.164.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 marca 2020 r.  zmieniająca Uchwałę Nr XII.0007.100.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 października 2019 r w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Siennica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- Uchwała Nr XIX.0007.165.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy
- Uchwała Nr XIX.0007.166.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
- Uchwała Nr XX.0007.167.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Siennica do realizacji w 2020 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Siennica
- Uchwała Nr XX.0007.168.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 maja 2020 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Żaków, gmina Siennica
- Uchwała Nr XX.0007.169.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 maja 2020 r w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siennica
- Uchwała Nr XX.0007.170.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 maja 2020 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
- Uchwała Nr XX.0007.171.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 maja 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług  w zakresie publicznego transportu zbiorowego
- Uchwała Nr XX.0007.172.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 maja 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Siennica na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
- Uchwała Nr XX.0007.173.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 maja 2020 r w sprawie zmian w uchwale Nr XV.0007.135.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Siennicy na 2020 rok
- Uchwała Nr XXI.0007.174.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy za 2019 rok
- Uchwała Nr XXI.0007.175.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy za 2019 rok
- Uchwała Nr XXI.0007.176.2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Siennica wotum zaufania
- Uchwała Nr XXI.0007.177.202 0 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Siennica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
- Uchwała Nr XXI.0007.178.2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Siennica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
- Uchwała Nr XXI.0007.179.2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV.0007.133.2019 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27.12.2019r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2020-2029
- Uchwała Nr XXI.0007.180.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
- Uchwała Nr XXI.0007.181.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Siennica na rok szkolny 2020/2021
- Uchwała Nr XXI.0007.182.2020 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 221150W poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie gminy Siennica
- Uchwała Nr XXI.0007.183.2020 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 221151W poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie gminy Siennica
- Uchwała Nr XXI.0007.184.2020 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 221152W poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie gminy Siennica
- Uchwała Nr XXI.0007.185.2020   zmieniająca Uchwałę Nr XV.0007.133.2019 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27.12.2019 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2020-2029
- Uchwała Nr XXI.0007.186.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
- Uchwała Nr XXI.0007.187.2020  w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siennica
- Uchwała Nr XXI.0007.188.2020 w sprawie określenia linii komunikacyjnych użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Siennica
- Uchwała Nr XXI.0007.189.2020 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy na kadencję 2020-2024

- Uchwała Nr XXI.0007.190.2020  w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach programu POWER – Program Wiedza, Edukacja, Rozwój pt. „Let’s write a story”

- Uchwała Nr XXIII.0007.191.2020 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Siennica na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

- Uchwała Nr XXIII.0007.192.2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica

- Uchwała Nr XXIII.0007.193.2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Siennica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała Nr XXIII.0007.194.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Grzebowilk, gm. Siennica

- Uchwała Nr XXIII.0007.195.2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Pogorzel, gm. Siennica

- Uchwała Nr XXIII.0007.196.2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV.0007.133.2019 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27.12.2019 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2020-2029

- Uchwała Nr XXIII.0007.197.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

- Uchwała Nr XXIV.0007.198.2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV.0007.133.2019 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27.12.2019 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2020-2029

- Uchwała Nr XXIV.0007.199.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

- Uchwała Nr XXIV.0007.200.2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej   o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siennica

- Uchwała Nr XXIV.0007.201.2020 w sprawie przekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

- Uchwała Nr XXIV.0007.202.2020 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

- Uchwała Nr XXV.0007.203.2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV.0007.133.2019 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27.12.2019 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2020-2029

- Uchwała Nr XXV.0007.204.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

- Uchwała Nr XXV.0007.205.2020 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Siennica na rzecz Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

- Uchwała Nr XXV.0007.206.2020 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Siennica na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

- Uchwała Nr XXV.0007.207.2020 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Siennica na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

- Uchwała Nr XXV.0007.208.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Borówek, gm. Siennica

- Uchwała Nr XXV.0007.209.2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Siennica, gm. Siennica

- Uchwała Nr XXV.0007.210.2020 w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siennica w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2738W Kołbiel – Siennica

- Uchwała Nr XXV.0007.211.2020 w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Siennica

- Uchwała Nr XXV.0007.212.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Siennica a Gminą Kołbiel w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego

- Uchwała Nr XXVI.0007.213.2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2021 rok

- Uchwała Nr XXVI.0007.214.2020 w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru w 2021 roku

- Uchwała Nr XXVI.0007.215.2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok

- Uchwała Nr XXVI.0007.216.2020 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

- Uchwała Nr XXVI.0007.217.2020 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Siennica

- Uchwała Nr XXVI.0007.218.2020 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i ich wysokości dla radnych Rady Gminy w Siennicy

- Uchwała Nr XXVI.0007.219.2020 w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy w Siennicy

- Uchwała Nr XXVI.0007.220.2020 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Siennica

- Uchwała Nr XXVI.0007.221.2020 w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom będzie przysługiwała dieta w związku z pełnieniem przez nich obowiązków społecznych

- Uchwała Nr XXVI.0007.222.2020 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Siennica

                         -Załącznik do Uchwały Rady Gminy Nr XXVI.0007.222.2020

- Uchwała Nr XXVI.0007.223.2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV.0007.133.2019 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27.12.2019 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2020-2029

- Uchwała Nr XXVI.0007.224.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

- Uchwała Nr XXVII.0007.225.2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV.0007.133.2019 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27.12.2019 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2020-2029

- Uchwała Nr XXVII.0007.226.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

- Uchwała Nr XXVII.0007.227.2020 w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, a także ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznawane

- Uchwała Nr XXVIII.0007.228.2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Żaków, gmina Siennica (dla działek  o numerach ew. 373/2 i 378/2)

- Uchwała Nr XXVIII.0007.229.2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Żaków, gmina Siennica (dla działek  o numerach ew. 220, 222/1, 222/2, 224, 226)

- Uchwała Nr XXVIII.0007.230.2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

- Uchwała Nr XXVIII.0007.231.2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV.0007.133.2019 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27.12.2019 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2020-2029

- Uchwała Nr XXVIII.0007.232.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

- Uchwała Nr XXVIII.0007.233.2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

- Uchwała Nr XXVIII.0007.234.2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2021 – 2029

- Uchwała Nr XXVIII.0007.235.2020 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

- Uchwała Nr XXVIII.0007.236.2020 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Siennicy na 2021 rok

- Uchwała Nr XXVIII.0007.237.2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy na 2021 rok

- Uchwała Nr XXVIII.0007.238.2020 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siennica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

- Uchwała Nr XXVIII.0007.239.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej teren działki nr 349/2 w miejscowości Nowa Pogorzel, gmina Siennica

- Uchwała Nr XXVIII.0007.240.2020 w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ryszawa Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-10 11:48:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Admnistrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-07 09:52:48
  • Liczba odsłon: 756
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537238]

przewiń do góry