Stanowisko Informatyk, Inspektor Ochrony Danych Osobowych prowadzi:

P. Mariusz Paździoch pokój Nr 2 (na piętrze)

tel. (25) 757 20 20 wew. 12

mail: admin@ugsiennica.pl

 

Zadania na zajmowanym stanowisku pracy:

1. Do zakresu działania stanowiska informatyk, należy:

1) obsługa  techniczna platformy ePUAP.

2) przygotowywanie programów komputeryzacji Urzędu i merytoryczny nadzór nad ich wdrażaniem,

3) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych stosowanych i dopuszczonych do stosowania w Urzędzie,

4) prowadzenie spraw dotyczących legalności stosowanego w Urzędzie oprogramowania komputerowego,

5) analiza formalna i merytoryczna projektów umów na usługi informatyczne w Urzędzie i rozliczanie ich realizacji,

6) prowadzenie dokumentacji w zakresie ustalania uprawnień dostępu do danych komputerowych oraz ewidencjonowanie haseł dostępu dla poszczególnych użytkowników,

7) archiwizacja systemów, aplikacji i baz danych oraz odtwarzanie danych archiwalnych w sytuacjach awaryjnych,

8) wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego Urzędu i koordynacja spraw w zakresie wykonywania większych remontów i usuwania awarii,

9) zapewnianie utrzymania sprzętu komputerowego w dobrym stanie technicznym, w tym wykonywanie przeglądów,

10) zapewnienie funkcjonowania systemu EZD i administrowanie systemem,

11) instalacja uaktualnionych wersji oprogramowania na stanowiskach roboczych,

12) instalacja zakupionego nowego sprzętu komputerowego,

13) administrowanie siecią komputerową należącą do Urzędu,

14) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu i innych stron internetowych Urzędu wskazanych przez przełożonego,

15) opracowywanie projektów i wdrażanie regulaminów zabezpieczenia danych komputerowych i ochrony sieci teleinformatycznych,

16) prowadzenie instruktażu pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, ochrony i bezpieczeństwa danych,

17) obsługa techniczna wszystkich stanowisk komputerowych w Urzędzie,

18) czuwanie nad zapewnieniem awaryjnego zasilania komputerów oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych,

19) zapewnienie dostępu do Internetu i poczty elektronicznej na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy,

20) nadzór nad aktualizacjami podpisów elektronicznych i wdrażaniem nowych,

21) przygotowywanie materiałów graficznych

22) wykonywanie  innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

2. Do zakresu działania stanowiska Inspektor Ochrony Danych Osobowych, należy:

1) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, również wynikających z uprzednich konsultacji z organem nadzorczym,

2) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla podmiotów danych,

3) informowanie Administratora  przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów o ochronie danych, jak również doradzanie im w tej sprawie (wskazywanie obowiązków, rekomendacja sposobu ich wykonania, ocena poprawności ich realizacji),

4) monitorowanie przestrzegania RODO i innych przepisów Unii lub państw członkowskich oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym:

a) podział obowiązków,

b) podejmowanie działań zwiększających świadomość,

c) szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych,

d) prowadzenie audytów w zakresie ochrony danych,

5) udzielanie Administratorowi wskazówek co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie wykonania tej oceny zgodnie z art. 35 RODO, w tym:

a) konieczności przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych,

b) zabezpieczeń (w tym środków technicznych i organizacyjnych) stosowanych do łagodzenia zagrożeń praw i interesów osób, których dane dotyczą,

c) prawidłowości przeprowadzonej oceny skutków dla ochrony danych i zgodności jej wyników z RODO (czy należy kontynuować przetwarzanie, czy też nie, oraz jakie zabezpieczenia należy zastosować),

6) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,

7) wnioskowanie o upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz o ich odwołanie lub zmianę,

8) ocena, czy istnieje w danym stanie faktycznym wymóg zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu,

9) ocena, czy istnieje w danym stanie faktycznym wymóg zawiadamiania osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych,

10) prowadzenie rejestru powierzeń oraz  rejestru udostępnień danych osobowych (oraz zawartych w tym zakresie umów),

11) prowadzenie rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych,

12) przygotowywanie lub opiniowanie umów powierzenia, klauzul informacyjnych oraz klauzul zgód,

13) wykonywanie  innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Lukasz Ryszawa
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-24 10:16:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Admnistrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-20 15:46:07
  • Liczba odsłon: 118
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537197]

przewiń do góry