Uchwały Rady Gminy podjęte w 2007 roku

 

- Uchwała Nr IV/23/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 lutego 2007 r.
  uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

                         Załączniki:  
                        Opis do budżetu na 2007 r.

                         - załącznik Nr 1

                        - załącznik Nr 1a

                        - załącznik Nr 2

                         - załącznik Nr 2a

                        - załącznik Nr 3

                         - załącznik Nr 4

                        - załącznik Nr 5

                        - załącznik Nr 6

                        - załącznik Nr 7

                        - załącznik Nr 8

                        - załącznik nr 9 


- Uchwała Nr IV/24/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 lutego 2007 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/215/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  28 września 2006 r. dotyczącej "Planu zamierzeń w zakresie przebudowy
  dróg w latach 2007-2010 na terenie gminy Siennica".

- Uchwała Nr IV/ 25/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 lutego 2007 r.
  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji dotyczących
  połączenia wsi Stara Wieś ze wsią Siennica i nadania nazwy Siennica.

- Uchwała nr IV/26/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 lutego 2007 r.
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektów
  Statutów Sołectw w gminie Siennica.

- Uchwała Nr IV/27/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 lutego 2007 r.
  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
  w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych
  kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych
  w jednostkach organizacyjnych gminy.

- Uchwała Nr IV/28/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 lutego 2007 r.
  w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzania
  tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników                   
  samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

- Uchwała nr IV/29/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 lutego 2007 r.
  w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie granic Obszaru Metropolitalnego
  Warszawy.

- Uchwała Nr V/30/07  Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
  w sprawie: oceny gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego                 
  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy.

- Uchwała V/31/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
   w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 r.

- Uchwała NR V/32/07  Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 kwietnia 2007 roku
  w sprawie: powołania  komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu
  na stanowisko Kierownika  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
  Zdrowotnej w Siennicy.

- Uchwała Nr V/33/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 kwietnia 2007 roku
  w sprawie:  wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Siennica.

- Uchwała Nr V/34/2007 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 kwietnia 2007 roku
  w sprawie: ustalenia na terenie Gminy Siennica liczby punktów sprzedaży
  napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem
  piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu    
  sprzedaży.

- Uchwała Nr V/35/2007 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
  w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Siennica miejsc sprzedaży                 
  i podawania napojów alkoholowych.


- Uchwała Nr V/36/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
  w sprawie przystąpienia do realizacji inicjatywy turystyczno – rekreacyjnej
  pod nazwą „ Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza”.

- Uchwała NR V/37/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony                 
  Środowiska i Gospodarki Wodnej .

- Uchwała Nr V/38/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
   w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

- Uchwała Nr V/39/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
  w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we
  wsi Stara Wieś.

- Uchwała Nr V/40 /07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 kwietnia  2007 r.
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/84/99 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  28 grudnia 1999 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad udzielania
  dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych
  prowadzonych na terenie gminy.


- Uchwała Nr VI/41/07  Rada Gminy w Siennicy dnia 24 maja 2007 r.
   w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Wociala zam. Stare
   Zakole 38 na działalność Wójta Gminy Siennica.

- Uchwała Nr VI/42/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 maja 2007 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

                              załącznik Nr 1

- Uchwała Nr VII/43/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 czerwca 2007 r. 
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

                             załącznik

- Uchwała Nr VII/44/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 czerwca 2007 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/07 Rady Gminy w Siennicy 
  z dnia 26 kwietnia 2007 r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki 
  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

- Uchwała Nr VII/45/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 czerwca 2007 r.
  w sprawie  uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Siennica.

                            załącznik


- Uchwała Nr VII/46/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 czerwca 2007 r.
  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

- Uchwała Nr VII/47/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 czerwca 2007 r.
   w sprawie rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenie planowanej
   budowy sieci wodociągowej z przyłączami  we wsiach lub częściach wsi
   Starogród, Nowy Starogród, Majdan, Ptaki, Kulki, Drożdżówka, Dzielnik,
   Żaków, Wojciechówka, Krzywica, Strugi Krzywickie, Julianów, Chełst,
   Borówek, Lasomin, Nowodwór, Gągolina.

- Uchwała Nr VIII/48/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 sierpnia 2007 r.
  w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych
  na kadencję 2008-2011.


- Uchwała Nr VIII/49/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 sierpnia 2007 r.
  w sprawie zaciągnięcia kredytu w  Banku Ochrony Środowiska S.A I Oddział 
  w Warszawie.

- Uchwała Nr VIII/50/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 sierpnia 2007 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

                                        - załącznik

- Uchwała Nr VIII/51/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 sierpnia 2007 r.
  w sprawie uchwalenia wykazu zamierzeń realizowanych z programów operacyjnych
  w latach 2008 – 2010 na terenie gminy Siennica.

                                        - załącznik

- Uchwała Nr VIII /52/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 sierpnia 2007 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi
  Nowy Starogród.

- Uchwała Nr VIII /53/07 r.  Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 sierpnia 2007 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Nowy Starogród.


                                     - załącznik

- Uchwała Nr VIII/54/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 sierpnia 2007 r. 
  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości
  Strugi Krzywickie.

                                   - załącznik 1

                                   - załącznik 2


- Uchwała  Nr IX/55/07  Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 września 2007 roku
  w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego 
  w Mińsku Mazowieckim na kadencję 2008 - 2011.

- Uchwała Nr IX/56/07  Rady Gminy w Siennicy  z dnia 19 września 2007 r.
  w sprawie połączenia wsi Stara Wieś ze wsią Siennica pod wspólną nazwą Siennica
  i wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Stara Wieś w Gminie Siennica.

                                     - uzasadnienie


- Uchwała  NR IX/57/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 września 2007 roku
  o  zamiarze likwidacji w Nowym Zglechowie  Filii Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Siennicy.

Uchwała Nr IX/58//07 Rady Gminy w Siennicy  z dnia 19 września 2007 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

                                       - załacznik

- Uchwała Nr IX/59/07  Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 września 2007 r.
   w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi Pana Jana Wociala zam. Stare Zakole 38   
   na działalność Wójta Gminy Siennica.

                                
- Uchwała Nr IX/60/07   Rady Gminy w Siennicyz dnia 19 września 2007 roku
   w sprawie utworzenia w Starogrodzie Filii Gminnego Przedszkola
   w Siennicy realizującej podstawę programową wychowania przedszkolnego.

- Uchwała Nr X/61/07  Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 grudnia  2007 roku
  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia podatku
  rolnego na 2008 rok.

- Uchwała Nr X /62/2007  Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 grudnia 2007 roku 
  w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu
  jego poboru.

- Uchwała Nr X/63/2007  Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 grudnia 2007 roku 
  w sprawie opłaty od posiadania psów  na 2008 rok.  

- Uchwała  Nr  X/ 64/2007 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 grudnia  2007 r.
  w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień
  w tym podatku na terenie gminy Siennica.

- Uchwała Nr X/65/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 grudnia 2007 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 

                                       - załącznik

- Uchwała Nr X/66/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 grudnia 2007 roku 
  w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego                       
  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy.

- Uchwała Nr X/67/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 grudnia 2007 roku
  w sprawie powołania Rady Społecznej  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
  Zdrowotnej w Siennicy.

- Uchwała Nr X/68/2007 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 grudnia 2007 roku
  w sprawie ustalenia na terenie Gminy Siennica liczby punktów sprzedaży                   
  napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu 
  (z wyjątkiem piwa),  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak
  i w miejscu sprzedaży.


- Uchwała Nr XI/69/07  Rady Gminy w Siennicy z  dnia 27 grudnia 2007 roku
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

                                          - załącznik Nr 1

                                          - załącznik Nr 2

- Uchwała Nr XI/70/2007 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27  grudnia 2007 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na  rok 2008 r.

                                          - załącznik Nr 1

                                           - załącznik Nr 2

                                          - załcznik Nr 3

                                          - załącznik nr 4

                                          - załącznik Nr 5

                                          - załącznik Nr 6

                                         - załącznik Nr 7

                                          - załącznik Nr 8

                                          - załącznik Nr 9      

                                         - załącznik Nr  10

 

 

- Uchwała Nr XI/71/07  Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2007 r.
  w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
  Alkoholowych na terenie gminy Siennica na 2008 rok.


                                              - załącznik

- Uchwała Nr XI /72/ 07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2007 roku
  w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia zasad wynagradzania        
  nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica.


                                              - załącznik

- Uchwała Nr XI/73/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2007 roku
  w sprawie ustalenia zasad przyznawania  środków finansowych na pomoc zdrowotną
  dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Siennica.

                                             - załącznik


- Uchwała Nr XI/74/07  Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2007 roku
  w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Siennica oraz
  zapewnienia dalszej opieki  wyłapanym zwierzętom bezdomnym.


- Uchwała Nr XI/75/07  Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2007 roku
  w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowści Grzebowilk.

                                              - załącznik Nr 1

                                               - załącznik Nr 2 


 - Uchwała  Nr XI/ 76 /2007  Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2007r.
   w sprawie zmiany  w uchwale Nr  XIII/112/2000 Rady Gminy w Siennicy
   z dnia 13 kwietnia 2000 r w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego,
   innych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
   i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Siennica.                      


- Uchwała Nr XI/77/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2007 r.
  w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Miejscowości Starogród  w Gminie Siennica.

                                                - załącznik 


- Uchwała Nr XI/78/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2007 r.
  w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Żaków w Gminie Siennica.

                                                - załącznik

- Uchwała Nr XI/79/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2007r. 
  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Siennicy na 2008 rok.

- Uchwała Nr XI/80/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2007r.
  w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy 
  na 2008  rok.

                                           -  załącznik Nr 1

                                           - załącznik Nr 2

                                          
                                           - załącznik  Nr 3

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-20 09:48:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-22 11:06:19
  • Liczba odsłon: 1441
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537351]

przewiń do góry